قانونی که حتما باید هنگام خرید کفش رعایت کنید

در هنگام خرید کفش به پهنای پا و میزان و [...]